spinner
购物包 ( )

珠宝

品质保证

每一件古宝琳珠宝都附有真品证书。该证书证实自此件珠宝完成之时就具备的真实性,由古宝琳精品店签署、注明日期并盖章。                        

我们提供两年保修,完全保修珠宝因工艺原因而导致的缺陷。此项保证自购买之日起生效。如需了解有关保证情况的详细信息,请参见我们的相关条款。                                                             

如有任何问题,敬请联系我们的礼宾部或咨询您附近的古宝琳精品店的专业人员。